Portal - Szczawnica
Strona główna / Dokumentacja gimnazjum / Szkolny plan wychowawczy
Piątek - 6 marca 2015 Jordana, Marcina, Róży     
Kontakt / Godziny pracy
Wykaz zajęć dodatkowych
Dni wolne 2014/2015
O naszym patronie
Historia szkoły
Projekty realizowane przez szkołę
Nauczyciele
Wychowawcy klas
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Nasze zdjęcia
Dokumentacja gimnazjum
Podręczniki 2014/2015
Zasady rekrutacji
Linki
Dla rodziców
Tematy projektów edukacyjnych 2014/2015
Archiwum
polski
Szkolny plan wychowawczy

SZKOLNY PLAN WYCHOWAWCZY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNICY NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Podstawy prawne:

1. Konstytucja RP.

2. Ustawa o systemie oświaty.

3. Rozporządzenie MEN z 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania (z późniejszymi zmianami).

4. Karta Nauczyciela.

5. Konwencja o Prawach Dziecka.

6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

7. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

8. Statut Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy: uchwała nr 10/2008 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy z dnia 1października 2008r.

9. Uchwała nr 11/2008 Rady Pedagogicznej z dnia 1 października 2008r.

I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ:

Celem pracy wychowawczej ma być wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowego młodego człowieka, zdolnego do życia we współczesnym świecie jako jednostki funkcjonalnej w określonej społeczności, kierującej się w swym postępowaniu zasadami etycznymi. Wśród celów wychowawczych za najważniejsze uznaje się:

• dbałość o wszechstronny rozwój ucznia /intelektualny, psychiczny, fizyczny, społeczny, moralny/

• kształtowanie wrażliwości na dobro i piękno

• nabycie umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz gotowości do przeciwstawiania się złu w każdym miejscu

•wdrożenie do szeroko rozumianej samodzielności /samoocena, samokontrola, samowychowanie, samokształcenie, samodzielność sądów/

• rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, grupy, klasy, społeczności lokalnej i regionalnej, do narodu

•kształtowanie poczucia przynależności do Unii Europejskiej

• podnoszenie autorytetu rodziny

• budzenie szacunku dla dobra wspólnego, uczenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej za wygląd najbliższego otoczenia

• kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych, uczenie wyrozumiałości i tolerancji, świadomości własnych praw i praw innych osób

• rozwijanie i „pielęgnowanie” w uczniach takich cech jak: odpowiedzialność, solidarność, pracowitość, wrażliwość

• kształtowanie postaw patriotycznych /uczenie szacunku do symboli narodowych oraz tradycji polskich i regionalnych, tworzenie tradycji szkoły/

• wykształcenie nawyku właściwego zachowania w każdej typowej sytuacji • wyrobienie nawyków kulturalnych i estetycznych

• kształtowanie postaw „zdrowego stylu życia”, przeciwstawiania się nałogom i uzależnieniom

• pomoc we właściwym przeżyciu okresu dojrzewania, w niwelowaniu zagrożeń z nim związanych /pornografia, sekty, subkultury itp./

• budowanie świadomości o życiowej użyteczności

• przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wyboru szkoły średniej

• preferowanie aktywności ruchowej i umysłowej poprzez rozwój zainteresowań w kołach przedmiotowych, SKS

• ukazywanie autorytetów godnych naśladowania np. ks. prof. J. Tischner

II. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY :

• prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły

• diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie

• diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów

• integrowanie klasy i dbanie o utrzymywanie w niej dobrej atmosfery pracy

• udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych

•obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów   organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina itp.) stwarzających możliwość integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania do współdziałania, poszerzania zainteresowań itp.

• organizowanie różnych form pomocy dla uczniów, np. pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej

• utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowywaniu dzieci – organizowanie spotkań zbiorowych i indywidualnych, korespondencja, angażowanie rodziców w życie zespołu klasowego

• w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem, rodzicami a dyrekcją

• zapewnianie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów

• rozwijanie samorządności uczniów z zachowaniem demokratycznych procedur

• współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie realizacji zadań wychowawczych

•prowadzenie na bieżąco dokumentacji – dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen

III. POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW :

1. Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

• uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji przestrzegania obowiązujących norm, pracowitości itp.

• podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu

• uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie

• zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego

• uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo

• dbać o poprawne wyrażanie się uczniów

• rozwijać zdolności i umiejętności uczniów

2. Zadaniem każdego nauczyciela jest wykorzystywanie treści przedmiotowych do ukazywania:

• wartości ogólnoludzkich, które mogą stać się drogowskazem w życiu człowieka

• przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych wobec ludzi, sytuacji, problemów, idei

• procesu podejmowania decyzji i ich skutków

• rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów

• tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i ich znaczenia dla tożsamości człowieka

• wartości rodziny w życiu człowieka

• piękna przyrody, jej użyteczności i sposobów ochrony przed zgubnymi wpływami cywilizacji

• osiągnięć człowieka, będących skutkiem jego pracy i zaangażowania

• znaczenia norm moralnych w życiu człowieka

• zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji oraz sposobów ich uniknięcia

IV. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na „półwywiadówkach” (listopad, kwiecień), wywiadówce śródrocznej (styczeń), w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16 – 17 („drzwi otwarte szkoły”), a także na życzenie rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów.

2. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji telefonicznych (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów), a także przekazywać informacje listownie.

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach:

a. ze szkolnym programem wychowawczym

b. z planem pracy wychowawcy klasy

c. z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

d. przedmiotowymi systemami oceniania.

4. Rodzice klas pierwszych są zapoznawani ze statutem szkoły.

5. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę (Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne).

6. Badanie opinii rodziców, prowadzone w zależności od potrzeb, winno dotyczyć:

a. oczekiwań rodziców wobec szkoły

b. skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych

c. programu wychowawczego szkoły

d. wewnątrzszkolnego systemu oceniania

e. przedmiotowych systemów oceniania.

7. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej powinni uzyskać wsparcie poprzez:

a. pedagogizację rodziców – krótkie prelekcje wychowawcy na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych

b. udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, przez wychowawców

c. skierowanie dzieci (w poszczególnych przypadkach, za zgodą rodziców) na badania lub konsultacje do poradni psychologiczno – pedagogicznej

d. udzielanie wsparcia rodzinom potrzebującym pomocy.

8. Zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły:

a. udział w imprezach klasowych i szkolnych

b. współorganizowanie wycieczek

c. udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego itp.

d. udział w realizowaniu planów wychowawczych.

V. SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM:

- ma wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pokonania z sukcesem kolejnego etapu kształcenia i kontynuowania nauki w dowolnie wybranej szkole

- potrafi w sposób ukierunkowany i refleksyjny korzystać z różnych źródeł informacji umożliwiających mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych zgodnie z założonymi celami

- zna co najmniej jeden język obcy i potrafi wykorzystać go w bezpośrednich kontaktach z obcokrajowcami

- posiada umiejętność skutecznego porozumiewania się i pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów w twórczy sposób

- dokonuje samooceny i potrafi planować oraz organizować własne uczenie się

-  potrafi planować, opierając się na analizie posiadanych zasobów oraz niezbędnych i możliwych do osiągnięcia celów

-  jest przygotowany do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość i świadom związanego z tym wyborem formy kontynuowania edukacji na kolejnym etapie kształcenia

-  z szacunkiem odnosi się do swego państwa i małej ojczyzny, potrafi dbać o ich dobro i rozwój

- szanuje polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe i jest świadom możliwości jego wykorzystania dla kształtowania pozytywnych i korzystnych dla wielu stron relacji z jednoczącą się Europą

- ma świadomość czekających go obowiązków rodzinnych i obywatelskich

-  poczuwa się do odpowiedzialności za własne zdrowie oraz za kształt i czystość otaczającego go środowiska naturalnego

- szanuje godność własną i drugiego człowieka

-  zna zasady i potrafi kierować się w życiu ideami demokracji, wolności, sprawiedliwości oraz tolerancji

- posiada szeroką wiedzę na temat patrona szkoły

VI. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

VII. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

VIII. PLANY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

w kl. I – „Człowiek sprawnie funkcjonujący w otaczającym nas świecie” 

w kl. II – „Prawa człowieka” 

w kl. III – „Człowiek świadomy swojej wartości i odpowiedzialny za swoje działania”

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: x